« Tagasi

Gümnaasiumiaastad Loksa koolis? Miks mitte.

Mida ootab üks põhikooli lõpetaja järgnevatelt õpinguaastatelt?
 
Uusi süvendatud teadmisi juba tuttavates ainetes?
Põnevaid avastusretki seni tundmata kursustes?
Tugevaid sõprussuhteid?
150-aastase kooli pinnasesse juuri ajanud traditsioone?
Avastamisrõõmu ja loomingulist naudingut pakkuvaid õpilasüritusi?
Õpilase arengut toetavat õpikeskkonda?
 
Kõikidele neile ja veel paljudele noore inimese mõttemaailmas peituvatele küsimustele võib jaatavaid vastuseid tulla otsima Loksa Gümnaasiumi.
 
Meie head ja oma tööd armastavad õpetajad aitavad õpilasel orienteeruda nii keerukates matemaatilistes tehetes kui ka rikkalikus maailmakirjanduse pärandis, ajaloo olulistes sündmustes,  riigi toimimise mehhanismides kui ka kaunite kunstide võlumaailmas.
Gümnaasiumi õppesuunast (humanitaar-loodusainete suund) lähtuvalt on meie koolis erilise tähelepanu all keelte õppimine. Lisaks A-võõrkeelele (inglise keel) ja B-võõrkeelele (vene keel) on Loksa kooli gümnasistidel võimalik süveneda saksa keele saladustesse (4 kursust) ja tutvuda prantsuse keele algkursusega (2 kursust).
 
Lahemaa rahvuspargi keskel asuva koolina peame tähtsaks valdkonnaks looduse uurimist ja mõistmist, inimese tegutsemist nn looduse kroonina. Valikkursustest toetavad meie eesmärke „Rakendusbioloogia", „Elu keemia", „Psühholoogia". Praktilisi teadmisi ja oskusi looduses toimetamiseks annab kursus „Praktiline loodusõpetus", kus suurem osa õppetööst toimub väljaspool klassiruumi. Väga head koostööd tehakse Lahemaa Looduskooliga.
 
Järjest enam tähtsust koguvat finantskirjaoskust on võimalik omandada majandusõpetuse kursustel. Gümnaasiumikursuste loend LG õppekava lk 19-20 http://loksakool.ee/oppekava)
 
Noore inimese maailmapilti kujundavad ja avardavad ka mitmed õpilasüritused: Teadlaste Öö, projektipäevad, loomekonkursid, õppekäigud jms. Energiat andis ja uusi tutvusi kinkis Erasmus+ nädal Loksa koolis ( projekt jätkub järgmisel aastal).  Tegevusi ja väljakutseid esitab noortele osalemine nii Noorkotkaste kui ka Kodutütarde liikumises, eneseväljendusrõõmu ja tantsupidudel lustimist pakuvad rahvatantsurühmad, muusikalist võimekust saab rakendada muusikakooli juures tegutsevates vokaal- ja instrumentaalansamblites.
 
Meie suureks väärtuseks on väike, kokkuhoidev, üksteisest hooliv ja üksteist toetav kogukond. Õpetajate silmi ja abistavaid käsi jätkub igale õpilasele, tähelepanuta ei jää ükski hea- ega pahategu. Väikestes klassides saavad õpetajad suunata ja juhendada iga õpilast.
 
Mida arvavad Loksa koolist 2018. aastal  lõpetavad abituriendid?
 
Loksa Gümnaasiumi peaks valima edasiõppimiseks just sel põhjusel, et see on oma olemuselt väike ja hubane, kuid tohutult võimekas ja kvaliteetne gümnaasium. Kool on piisavalt väike, et iga õpilane saaks õpetajalt  tähelepanu oma pidevaks arenguks. Samal ajal on aga Loksa Gümnaasium nõnda suur ja silmapaistev, et suudetakse saavutada kõrgeid kohti nii individuaalselt kui ka võistkondlikult nii reaalainete olümpiaadidelt kui ka spordis. Jätka oma õpinguid Loksal ja sa ei kahetse seda! (Siim Aksel)
 
Vähese õpilasarvu tõttu on Loksa Gümnaasiumis võimalik tunda end suure pere liikmena, kus kõik on valmis osutama vajaduse korral abi. (Maria)
 
Loksa kool on armas ja väike kogukonnake. Meid ei anna võrreldagi mõne suure kooliga, kus õpib üle 1000 inimese. Kõige tähtsamaks on kindlasti see, et kõik mu sõbrad on Loksal, kõik, kellega koos juba lasteaiaski sai oldud. See oli lihtsalt loomulik jätk põhikoolile. (Maarja)
 
Põhikooli lõpetaja võiks valida Loksa kooli oma edasisteks õpinguteks, kuna Loksa Gümnaasium on üsna väike kool, ning seetõttu on õpilasel võimalik saada rohkem tähelepanu õpetajatelt.  (Maria)
 

 

 

 

 

 

 

Rahvusvaheline projekt

Võrdsete võimaluste eest