25.09.16

Loksa Gümnaasiumi õpilasesinduse põhimäärus.

Vastu võetud Loksa I Keskkooli ÕOV
koosolekul 14.11.2002.a.
Parandatud 14.05.2004.a.
Parandatud 12.01.2012.a. 

1. Üldsätted

1.1. Loksa Gümnaasiumi (edaspidi LG) õpilasesindus (edaspidi ÕE) on LG õpilaste vabatahtlik mittetulunduslik täieõiguslik esindus.
1.2. ÕE ei ole juriidiline isik. Tal on vastavalt kokkuleppele kooli juhtkonnaga võimalus kasutada kooli kui haridusasutuse rekvisiite ja kasutada kooli arveldusarvele kantud ÕE-le sihtotstarbeliselt eraldatud rahalisi vahendeid.

2. Tegevuse eesmärgid

2.1. ÕE tegevuse eesmärgiks on objektiivselt kaitsta ja esindada LG õpilase kollektiivseid ning individuaalseid huve ja seaduslikke õigusi nii koolis kui ka väljaspool kooli. Sellest lähtuvalt:
2.1.1. aidata kaasa õpilasi otseselt või kaudselt puudutavate koolielu probleemide lahendamisele.
2.1.2. tõsta õpilaste vastutustunnet koolis toimuva ees.
2.1.3. anda teotahtelistele õpilastele eneseteostusvõimalusi.

3. Õpilasesinduse õigused ja kohustused

3.1. ÕE-l on oma eesmärkide saavutamiseks õigus:
3.1.1. saada koolilt materiaalset ja moraalset abi.
3.1.2. valida ja vahetada esindajat, kel on õigus esindada LG õpilaskonda LG direktori esitatud tingimustel LG õppenõukogu koosolekutel.
3.1.3. valida LG õpilaste esindaja LG hoolekogusse.
3.1.4. viia õpilaste seas läbi küsitlusi selgitamaks välja õpilaskonna huve koolisisest ja –välist elu puudutavates küsimustes ning vastavalt nende tulemustele ja oma võimalustele omategevust suunata.
3.1.5. valida esindaja(d) esindamaks LG õpilasi koolivälistes organisatsioonides ja koolivälistel üritustel (seminarid, konverentsid,jms.).
3.1.6. õpilase palvel objektiivselt välja astuda tema kaitseks konfliktsituatsioonis õpetaja, kooli juhtkonna või mõne kolmanda isikuga.
3.2. ÕE on kohustatud:
3.2.1. oma tegevuses juhinduma Eesti Vabariigi seadustest, LG sisekorra eeskirjadest ja oma põhimäärusest.
3.2.2. nõustama kooli juhtkonda, õppenõukogu ja hoolekogu õpilasi otseselt või kaudselt puudutavates küsimustes lähtuvalt õpilase huvidest.
3.2.3. vastata kooli juhtkonna, õpetajate ja õpilaste õigustatud/põhjendatud arupärimistele õE tegevuse kohta.

4. Sisekorraldus ja juhtimine

4.1. ülesandeid ÕE liikmele saab delegeerida vaid tema nõusolekul ja ÕE otsusega.
4.2. Igal õppeaastal kutsub esimese ÕE koosoleku kokku ja juhatab LG huvijuht.
4.2.1. ÕE liikmed valivad endi seast iga õppeaasta esimesel koosolekul üheks õppeaastaks presidendi, asepresidendi ja sekretäri, kusjuures ÕE-l on vajadusel õigus neid oma otsusega ametist vabastada.
4.2.1.1. Presidendi ülesanne on kutsuda ja läbi viia ÕE koosolekuid kas enda initsiatiivil, huvijuhi, mõne ÕE liikme, õpetaja kooli juhtkonna või õpilase ettepanekul eeldusel, et koosolekul tõstatava(te) küsimus(t)e ÕE-s läbi arutamisest võib olla abi ÕE põhimääruses sätestatud eesmärkide saavutamisel.
4.2.1.2. Asepresidendi ülesanne on olla presidendi täieõiguslik asendaja puhuks kui presidendil ei ole võimalik mingil põhjusel oma ülesandeid täita.
4.2.1.3. Sekretäri ülesanne on protokollida ÕE koosolekud ja omada ülevaade ÕE-le eraldatud rahalistest vahenditest.

5. Liikmeskond

5.1. ÕE täieõiguslikeks liikmeteks valitakse kõikide LG 8.-12. klasside poolt kuni 2 vabatahtlikku õpilast oma klassist.
5.2. Lisaks ÕE täieõiguslikele liikmetele valitakse kõikide 5.-7.klasside poolt kuni 2 vabatahtlikku õpilast oma klassist, kel on sarnased õigused ja kohustused ülejäänud ÕE liikmetega, kuid puuduvad punktides 5.4.3. ning 5.4.4. sätestatud õigused.
5.3. Iga klass võib ÕE ettepanekul oma esindaja(d) ÕE-st välja vahetada.
5.4. Igal ÕE liikmel on õigus:
5.4.1. ÕE koosolekutel arutlusel olevate päevakorrapunktide suhtes enda seisukohta avaldada.
5.4.2. kokkkulepitud korras esitada koosoletule uusi päevakorrapunkte.
5.4.3. osaleda ettenähtud korras ÕE otsuste vastuvõtmisel.
5.4.4. valida ja olla valitud presidendiks, asepresidendiks, sekretäriks ning ÕE esindajaks koolis ning väljaspool kooli olevates organites ja üritustel.
5.4.5. peatada oma liikmeks olemine ÕE-s, kuid mitte enne, kui ta on täitnud ÕE-s endale võetud kohustused või saavutanud ÕE-ga kokkuleppe nende üleandmise suhtes mõnele teisele ÕE liikmele.
5.5. ÕE liige on kohustatud:
5.5.1. aktsepteerima ÕE põhimäärust.
5.5.2. ilma mõjuva põhjuseta mitte puuduma ÕE koosolekutelt ning mitte jätma täitmata endale ÕE-s võetud kohustusi. Vastasel juhul on ÕE-l õigus pidevalt puuduv liige ÕE-st välja arvata.

6. Hääletamine

6.1. Kõik otsused ÕE koosolekutel võetakse vastu lihthäälteenamusena.
6.2. ÕE koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekul viibib vähemalt 60% ÕE häälteõiguslikest liikmetest.
Toimetaja: ARVI SOOLIND