Loksa Gümnaasiumi õpilasuurimuse, praktilise töö ja III kooliastme loovtöö ettevalmistamise ning hindamise juhend
 
§1. ÜLDSÄTTED
(1) Õpilasuurimus on õpilase või õpilaste poolt õppekava raames ette valmistatud kirjalik töö. Õpilasuurimus põhjendab probleemivalikut, annab ülevaate uurimuse taustast, püstitab uurimisküsimused, põhjendab meetodi valikut, kajastab andmeid ja tõendusmaterjali kogumist, kirjeldab tulemusi ning esitab tulemuste analüüsi, järeldused ja kokkuvõtte, kasutatud allikate loetelu ning resümee eesti (vene) ja võõrkeeles. Õpilasuurimus on algupärane, objektiivne ja süsteemne ning uurimuse tulemused on tõendatavad, mõtestatud ja selgitatud. Õpilasuurimus kajastab õpilase uurimistulemusi ja seisukohti ning ei piirdu üksnes refereerimisega.
(2) Praktiline töö on õpilase või õpilaste poolt õppekava raames loodud teos, õpilasfirma, tehnoloogiline lahendus, õppematerjal või projekt ja selle kirjalik kokkuvõte. Kirjalik kokkuvõte avab praktilise töö tausta, lähtealused ja eesmärgid ning kirjeldab kontseptuaalset lahendust, töö aktuaalsust, tööprotsessi ja töö tulemust.
(3) Uurimustöö on õpilase iseseisev töö
1) uuritavate kodulooliste andmestikega/ algallikatega;
2) teaduslike materjalidega;
3) uuritavate objektide või nähtustega.
(4) Gümnaasiumi lõpetamise tingimus on uurimistöö või praktilise töö sooritamine vähemalt hindele „rahuldav".
(5) Põhikooli lõpetamise tingimus on III kooliastme loovtöö sooritamine
 
§2. ÕPILASUURIMUSE JA PRAKTILISE TÖÖ EESMÄRK
(1) Õpilasuurimuse ja praktilise töö ettevalmistamisel ja hindamisel on eesmärgiks õpilase loova eneseväljenduse, koostöö ja iseseisvalt töötamise oskuse arendamine ning järgmiste oskuste omandamine:
1) uuritava probleemi või loodava praktilise töö kohta taustinformatsiooni ja andmete kogumise ja analüüsimise oskus;
2) teoreetiliste teadmiste praktilise rakendamise oskus;
3) töö eesmärgi ja probleemile vastavate uurimisküsimuste sõnastamise ning sobiva meetodi ja analüüsivahendite valimise ja rakendamise oskus;
4) tegevuse ajalise kavandamise ja kavandatu järgimise oskus;
5) teadusteksti koostamise (eelkõige õpilasuurimuse puhul) oskus;
6) oma tegevuse ja töö analüüsimise oskus;
7) töö korrektse vormistamise oskus;
8) kokkuvõtte ja resümee koostamise oskus;
9) töö kaitsmise oskus.