VAJALIKUD DOKUMENDID GÜMNAASIUMI ASTUMISEKS:
 
•sisseastuja taotlus kooli direktorile – saadaval kooli kodulehel või kantseleis
•põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega (koopia tehakse kohapeal)
•õpilaspileti soovijatel avaldus + foto 3x4
 
Teistest koolidest tulnud õpilastel lisaks
 
•ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust kui õpilane soovib astuda 11. klassi või 12. klassi (saadakse eelmisest koolist)
•väljavõte tervisekaardist (saadakse eelmisest koolist)
•isikut tõendava dokumendi koopia (tehakse kohapeal)
•õpilaspileti soovijatel avaldus + foto 3x4
 
VAJALIKUD DOKUMENDID 1. - 9. KLASSI ASTUMISEKS:
 
•sisseastuja seadusliku esindaja taotlus kooli direktorile- (täidetakse kohapeal), blankett saadaval ka kooli kodulehel
•2.- 9. klass - eelmisest koolist saadud ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust
•õpilaspileti soovijatel avaldus + foto 3x4
•väljavõte tervisekaardist (saadakse eelmisest koolist)
•sisseastuja isikut tõendava dokumendi koopia (tehakse kohapeal)
•sisseastuja seadusliku esindaja isikut tõendava dokumendi koopia (tehakse kohapeal)
 
 
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГИМНАЗИЮ ТРЕБУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:
 
•заявление от поступающего на имя директора школы (заполняется на месте)
•1 фотография 3x4
•свидетельство об окончании основной школы вместе с оценочным листом.
 
Прибывшим из других школ необходимо ещё:
 
•официально заверенная выписка из ученической книги (получить  в своей  школе)
•выписка из медицинской карты
•копия удостоверяющего личность документа (делается на месте).
 
 
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ  В 1 – 9 КЛАСС:
 
•заявление на имя директора школы от законного представителя поступающего (заполняется на месте)
•2 – 9 класс  - полученная и официально заверенная в своей школе  выписка из ученической книги
•1 фотография 3x4
•выписка из медицинской карты
•копия удостоверяющего личность документа поступающего (делается на месте)
•копия удостоверяющего личность документа законного представителя поступающего (делается  на месте)