Loksa Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise kord.

§ 1 Üldsätted

(1) Loksa Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu korra eelnõu valmistab ette kooli direktor.

(2) Vastuvõtu korra eelnõu ning muudatused selles arutatakse läbi ja kiidetakse heaks kooli õppenõukogus.

(3) Heakskiidetud vastuvõtu korra esitab direktor kooli hoolekogule arvamuse avaldamiseks ja heakskiitmiseks.

(4) Kooli vastuvõtu korras ei kehtestata muudatusi 1. märtsist järgmise õppeaasta alguseni.

(5) Kooli vastuvõtu kord avalikustatakse kooli veebilehel (www.loksa.edu.ee).

§ 2 Kooli vastuvõtmine

(1) Vastuvõtmist 1.-3. kooliastmele võib taotleda iga isik (piiratud teovõimega sisseastuja puhul tema seaduslik esindaja), kelle puhul seadusega pole sätestatud piirangut põhihariduse omandamiseks.

(2) Gümnaasiumiastmele vastuvõtmist võib taotleda põhihariduse või sellele vastava välisriigi haridustaseme omandanud isik, kelle põhikooli lõputunnistus vastab käesoleva paragrahvi lõikes 11 esitatud nõuetele.

(3) Isiku vastuvõtmise kooli otsustab direktor käskkirjaliselt vastavalt kooli vastuvõtu korrale.

(4) Loksa Gümnaasiumi võetakse vastu lapsed, kelle elukohajärgseks kooliks on Loksa Gümnaasium, vabade kohtade olemasolul ka teistes piirkondades elavad lapsed.

(5) Kooli vastuvõtmiseks esitab isik (piiratud teovõimega sisseastuja puhul tema seaduslik esindaja) kirjaliku vastuvõtmistaotluse (täidetakse kohapeal), millele lisab:

Loe edasi >>