« Tagasi

10. klassi vastuvõtmise tingimused

10. klassi vastuvõtmise tingimused Loksa Gümnaasiumis 2021/2022. õppeaastaks
 
Väljavõte „Loksa Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise korrast":
„Vastuvõtmise aluseks on sisseastuja põhikoolitunnistus, millel kõik aasta- ja eksamihinded on vähemalt „rahuldavad" ja käitumishinne vähemalt „rahuldav".
 
17.06.2021 toimunud õppenõukogu koosoleku otsusega kehtestati 2021/2022. õppeaastaks järgmine tingimus: asendada eksamihinnete nõue kahe põhieksami (eesti keel ja matemaatika) sooritusprotsentide summaga, mis peab olema vähemalt 100%
 
2021/22.õ.a Loksa Gümnaasiumi 10. klassi astujal peavad olema täidetud järgmised tingimused:
1. Põhikooli lõputunnistusel aastahinded vähemalt „rahuldavad"
2. Käitumishinne kogu 2020/21.õ.a jooksul vähemalt „rahuldav"
3. Kahe põhieksami (eesti keel ja matemaatika) sooritusprotsentide summa vähemalt 100%
4. Vene õppekeelega õpilastel eesti keele eksamil saavutatud B1 tase
 
Esitatavad dokumendid:
1. Loksa Gümnaasiumisse sisseastumise avaldus
2. Põhikooli lõputunnistus
3. 9. klassi klassitunnistus
4. Tervisekaart (mujalt tulnud õpilastele)
5. Nõusolek isikuandmete töötlemiseks (mujalt tulnud õpilastele)