Gümnaasiumi koolieksamite ja põhikooli eksamite ajad 2018/2019. õppeaastal

Gümnaasiumi koolieksamid
 
Vene keel emakeelena (kirjalik) 11.06.2019 kell 9.00 ruumis B202 
Geograafia, bioloogia, keemia (kirjalik) 11.06.2018 kell 8.00 ruumis A204
Ühiskonnaõpetus  11.06.2019 kell 9.00 ruumis A202
 
Põhikooli eksamid
 
Eesti keel teise keelena (kirjalik) 03.06.2019 kell 10.00 ruum B301
Eesti keel teise keelena (suuline) 04.06.2019 kell 9.00 ruum B303
Eesti keel teise keelena (kooli eksam) 04.06.2019 kell 13.00 ruum B101
Eesti keel (kirjalik) 03.06.2019 kell 10.00 ruum B304
Matemaatika (kirjalik) 10.06.2019 kell 10.00 peamaja saalis
Geograafia, bioloogia, ühiskonnaõpetus (kirjalik-eesti) 13.06.2019 kell 10.00 ruum A204
Keemia, bioloogia, ühiskonnaõpetus (kirjalik-vene) 13.06.2019 kell 10.00 ruum B303
Inglise keel (kirjalik-suuline) 13.06.2019 kell 10.00 ruum B301
Vene keel võõrkeelena (kirjalik-suuline) 13.06.2019 kell 10.00 ruum A205
Vene keel emakeelena 13.06.2019 kell 10.00 ruum B202

Loksa Gümnaasiumi koolieksami korraldamise kord.

1. Üldsätted
„Loksa Gümnaasiumi koolieksami korraldamise korra" aluseks on „Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse" § 31 lõige 6 p1 ja haridus- ja  teadusministri määrus nr 59 "Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise, koostamise, läbiviimise ja hindamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpu-eksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord"  (§ 23 1; §24 (3) §25 (13, §26 (1), §27 (3).
 
2. Koolieksami eesmärgid
1.Teha otsus kooli lõpetamise kohta.
2.Hinnata koolieksami ainega seotud riiklikus õppekavas sätestatud  üld- ja valdkonnapädevuste kujunemist.
3.Saada tagasisidet õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest.
4.Suunata eksami sisu ja vormi kaudu õppeprotsessi
 
3. Koolieksami sihtrühm
Koolieksami sooritavad gümnaasiumi riikliku õppekava järgi õppivad gümnaasiumilõpetajad, kes on läbinud riikliku õppekava ja õppesuuna kohustuslikud ning valikkursused ning kellele  väljapandud hinded ja hinnangud vastavad gümnaasiumi lõpetamiseks vajalikele tingimustele. 
 
4. Koolieksami vorm
Koolieksam võib olla:
1.kirjalik,
2.suuline,
3.kirjalik ja suuline
 
Koolieksam koostatakse ühes ainevaldkonnas
 
Koolieksami kestvuse ja mahu punktides määratleb eksamit koostav komisjon eksami eristuskirjas. Komisjon otsustab ka selle, kas eksam toimub ühes või mitmes osas.