Gümnaasiumi koolieksamite ja põhikooli eksamite ajad 2019/2020. õppeaastal

 
NB! Gümnaasiumi riigieksamitele registreerimine 20.01.2020
9. klasside valikeksamile registreerimine 1.02.2020
 
Gümnaasiumi riigieksamid
 
Eesti keele (kirjalik eksam) – 29. mail 2020 kell 10.00
Eesti keel teise keelena (kirjalik eksam) – 1. juunil 2020 kell 10.00
Eesti keel teise keelena (suuline eksam) – 1. juunil 2020 kell 15.00
Matemaatika (kirjalik eksam) - 5. juunil 2020 kell 10.00
Inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik eksam) – sellel õppeaastal ei toimu
Inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline eksam) –  sellel õppeaastal ei toimu
 
 
Gümnaasiumi koolieksamid
 
Geograafia 10. juunil kell 9.00
Vene keel võõrkeelena  10. juunil kell 9.00
Bioloogia ja keemia 10. juunil kell 9.00
 
 
 
Põhikooli eksamid
 
Eesti keel teise keelena (kirjalik) 8. juuni 2020 kell 10.00
Eesti keel teise keelena (suuline) 8. juuni 2020 kell 13.00
 

Loksa Gümnaasiumi koolieksami korraldamise kord.

1. Üldsätted
„Loksa Gümnaasiumi koolieksami korraldamise korra" aluseks on „Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse" § 31 lõige 6 p1 ja haridus- ja  teadusministri määrus nr 59 "Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise, koostamise, läbiviimise ja hindamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpu-eksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord"  (§ 23 1; §24 (3) §25 (13, §26 (1), §27 (3).
 
2. Koolieksami eesmärgid
1.Teha otsus kooli lõpetamise kohta.
2.Hinnata koolieksami ainega seotud riiklikus õppekavas sätestatud  üld- ja valdkonnapädevuste kujunemist.
3.Saada tagasisidet õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest.
4.Suunata eksami sisu ja vormi kaudu õppeprotsessi
 
3. Koolieksami sihtrühm
Koolieksami sooritavad gümnaasiumi riikliku õppekava järgi õppivad gümnaasiumilõpetajad, kes on läbinud riikliku õppekava ja õppesuuna kohustuslikud ning valikkursused ning kellele  väljapandud hinded ja hinnangud vastavad gümnaasiumi lõpetamiseks vajalikele tingimustele. 
 
4. Koolieksami vorm
Koolieksam võib olla:
1.kirjalik,
2.suuline,
3.kirjalik ja suuline
 
Koolieksam koostatakse ühes ainevaldkonnas
 
Koolieksami kestvuse ja mahu punktides määratleb eksamit koostav komisjon eksami eristuskirjas. Komisjon otsustab ka selle, kas eksam toimub ühes või mitmes osas.