Eksamite ja tasemetööde ajad 2017/2018. õppeaastal

Riigieksamid

eesti keel 16.04.2018

eesti keel teise keelena 17.04.2018 (kirjalik osa) 17.-19.04.2018 (suuline osa)

Inglise keel 4.05.2018 (kirjalik osa) 7.-11.05.2018 (suuline osa)

matemaatika 25.05.2018

 

Põhikooli lõpueksamid:

eesti keel 1.06.2018

eesti keel teise keelena 1.06.2018 (kirjalik osa) 1., 4.-5.06.2018 (suuline osa)

matemaatika 8.06.2018

valikeksam 13.06.2018

 

Tasemetööd

3. klass eesti keel/vene keel 24.05.2018

3. klass matemaatika 29.05.2018

6. klass eesti keel/eesti keel teise keelena 16.05.2018

6. klass matemaatika 22.05.2018

6. klass vene keel (vene õppekeelega) 30.05.2018

Loksa Gümnaasiumi koolieksami korraldamise kord.

1. Üldsätted
„Loksa Gümnaasiumi koolieksami korraldamise korra" aluseks on „Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse" § 31 lõige 6 p1 ja haridus- ja  teadusministri määrus nr 59 "Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise, koostamise, läbiviimise ja hindamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpu-eksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord"  (§ 23 1; §24 (3) §25 (13, §26 (1), §27 (3).
 
2. Koolieksami eesmärgid
1.Teha otsus kooli lõpetamise kohta.
2.Hinnata koolieksami ainega seotud riiklikus õppekavas sätestatud  üld- ja valdkonnapädevuste kujunemist.
3.Saada tagasisidet õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest.
4.Suunata eksami sisu ja vormi kaudu õppeprotsessi
 
3. Koolieksami sihtrühm
Koolieksami sooritavad gümnaasiumi riikliku õppekava järgi õppivad gümnaasiumilõpetajad, kes on läbinud riikliku õppekava ja õppesuuna kohustuslikud ning valikkursused ning kellele  väljapandud hinded ja hinnangud vastavad gümnaasiumi lõpetamiseks vajalikele tingimustele. 
 
4. Koolieksami vorm
Koolieksam võib olla:
1.kirjalik,
2.suuline,
3.kirjalik ja suuline
 
Koolieksam koostatakse ühes ainevaldkonnas
 
Koolieksami kestvuse ja mahu punktides määratleb eksamit koostav komisjon eksami eristuskirjas. Komisjon otsustab ka selle, kas eksam toimub ühes või mitmes osas.