Gümnaasiumi koolieksamite ja põhikooli eksamite ajad 2021/2022. õppeaastal

 
Gümnaasiumi riigieksamid
 
Eesti keele (kirjalik eksam) – 25.04.2022 kell 10.00. Eksam toimub ruumis A101
Eesti keel teise keelena (kirjalik eksam) – 27.04.2022. Eksam toimub ruumis B303
Eesti keel teise keelena (suuline eksam) – 28.04.2002. Eksam toimub ruumis B303
Matemaatika (kirjalik eksam) - 20.05.2022. Eksam toimub saalis
Inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik eksam) – 3.05.2022. Eksam toimub ruumis B301
Inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline eksam) –  4.05.2022. Eksam toimub ruumis B301
 
 
Gümnaasiumi koolieksamid
 
Vene keel emakeelena 13.06.2022 kell 9.00 ruumis B202
Bioloogia, geograafia, keemia 13.06.2022 kell 9.00 ruumis A204
 
 
Põhikooli eksamid
 
Eesti keel teise keelena - Kirjalik 31.05.2022 kell 10.00. Eksam toimub ruumis B 303. Suuline 01.06.2022 kell 9.00. Eksam toimub ruumis B 303.
Eesti keel - 30.05.2022 kell 10.00. Eksam toimub ruumis A101 ja A102
Matemaatika - 06.06.2022 kell 10.00. Eksam toimub saalis ja ruumis A202 
Füüsika, bioloogia, keemia - 14.06.2022 kell 10.00. Eksam toimub ruumis A204
Inglise keel - 14.06.2022 kell 10.00. Eksam toimub ruumis B301
Vene keel võõrkeelena - 14.06.2022 kell 10.00. Eksam toimub ruumis A205
Vene keel emakeelena - 14.06.2022 kell 10.00. Eksam toimub ruumis  B201
Ühiskonnaõpetus, geograafia - 14.06.2022 kell 10.00. Eksam toimub ruumis A202

 

Loksa Gümnaasiumi koolieksami korraldamise kord.

1. Üldsätted
„Loksa Gümnaasiumi koolieksami korraldamise korra" aluseks on „Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse" § 31 lõige 6 p1 ja haridus- ja  teadusministri määrus nr 59 "Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise, koostamise, läbiviimise ja hindamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpu-eksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord"  (§ 23 1; §24 (3) §25 (13, §26 (1), §27 (3).
 
2. Koolieksami eesmärgid
1.Teha otsus kooli lõpetamise kohta.
2.Hinnata koolieksami ainega seotud riiklikus õppekavas sätestatud  üld- ja valdkonnapädevuste kujunemist.
3.Saada tagasisidet õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest.
4.Suunata eksami sisu ja vormi kaudu õppeprotsessi
 
3. Koolieksami sihtrühm
Koolieksami sooritavad gümnaasiumi riikliku õppekava järgi õppivad gümnaasiumilõpetajad, kes on läbinud riikliku õppekava ja õppesuuna kohustuslikud ning valikkursused ning kellele  väljapandud hinded ja hinnangud vastavad gümnaasiumi lõpetamiseks vajalikele tingimustele. 
 
4. Koolieksami vorm
Koolieksam võib olla:
1.kirjalik,
2.suuline,
3.kirjalik ja suuline
 
Koolieksam koostatakse ühes ainevaldkonnas
 
Koolieksami kestvuse ja mahu punktides määratleb eksamit koostav komisjon eksami eristuskirjas. Komisjon otsustab ka selle, kas eksam toimub ühes või mitmes osas.