Loksa Gümnaasiumi hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu töökord.
 
I ÜLDSÄTTED
§ 1. Määruse reguleerimisala
Määrusega kehtestatakse Loksa Gümnaasiumi (edaspidi kool) hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu töökord.
 
§ 2. Kooli hoolekogu mõiste
(1) Kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.
(2) Kooli hoolekogu juhindub oma tegevuses põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, kooli põhimäärusest, käesolevast korrast ning teistest õigusaktidest.
 
II HOOLEKOGU MOODUSTAMINE
§ 3. Hoolekogu liikmed
(1) Kooli hoolekogu on 11-liikmeline, kuhu kuuluvad:
1) 1 kooli pidaja esindaja;
2) 2 õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab põhikooli ja teine gümnaasiumi õpetajaid;
3) 2 õpilaste esindajat;
4) 6 vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajat.
(2) Hoolekogu koosseisu kuuluvate vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda koolitöötajate hulka.