Vastuvõtt 1. klassi 2021/2022. õppeaastaks
 
Seoses riigis kehtiva eriolukorraga jäävad ära 1. septembril 2021 Loksa Gümnaasiumi 1. klassi tulevatele õpilastele tavapäraselt  toimuvad vestlused  klassijuhatajaga.
 
Palume kooli  vastuvõtmise taotlus ja nõusolek isikuandmete töötlemiseks  esitada digiallkirjastatult elektrooniliselt  e-posti aadressile kool@loksa.edu.ee  20. maiks 2021.
 
Dokumentide  vormid  on kättesaadavad  kooli kodulehel.
Info muude vajalike dokumentide kohta leitav siit>>
 
Võimaluse korral soovitame ka muud dokumendid edastada elektrooniliselt, kuid on ka võimalus need esitada edaspidi (juuni, august) paberkandjal.
 
Koolikohustuslik on laps, kes jooksva aasta 1. oktoobriks saab seitsmeaastaseks.
 
Juhul kui elektroonilise taotluse edastamine ei õnnestu, palume teavitada lapse 1. klassi õppima asumise soovist hiljemalt  20. maiks  tel 53423844 või e-posti aadressil kool@loksa.edu.ee
Küsimuste korral pöörduge tel 53423844 või e-posti aadressil kool@loksa.edu.ee
 
 
 
Vastuvõtt 10. klassi 2021/2022. õppeaastaks
 
Loksa gümnaasiumis arendatakse ühte õppesuunda: humanitaar-loodusainete suund.
 
Loksa Gümnaasiumisse võetakse õpilasi vastu põhikooli lõputunnistuse alusel, millel peavad kõik hinded olema vähemalt "rahuldavad". Eraldi katseid sisseastumiseks ei toimu.
17.06.2021 toimunud õppenõukogu koosoleku otsusega kehtestati 2021/2022. õppeaastaks järgmine tingimus: asendada eksamihinnete nõue kahe põhieksami (eesti keel ja matemaatika) sooritusprotsentide summaga, mis peab olema vähemalt 100%
 
Iga õpilasega toimub õpitulemusvestlus (Loksa Gümnaasiumi õpilastega sellel aastal vestlusi ei toimunud; teistest koolidest tulijatega toimub vestlus ajavahemikul 24.08-28.08.2021).
 
Vastuvõtuks valjalike dokumentide loetelu leiad siit>>
 
Vastuvõtmistaotlusi ootame elektrooniliselt digiallkirjastatuna alates 17. juunist 2021 kuni 21.08.2021 e-kirjana aadressil kool@loksa.edu.ee.
 
Loksa Gümnaasiumis põhikooli lõpetanud õpilased ei pea gümnaasiumisse sisseastumisel esitama põhikooli lõputunnistuse koopiat ja nõusolekut isikuandmete töötlemiseks. Need dokumendid on koolis juba olemas.
 
Täpsemat  infot vastuvõtu kohta saab tel 6221421.
 
 
 
 
 
 
Teadmiseks Loksa Gümnaasiumisse astujale
 
Loksa Gümnaasiumisse võetakse õpilasi vastu põhikooli lõputunnistuse alusel, millel peavad kõik hinded olema vähemalt "rahuldavad".
Iga õpilasega toimub õpitulemusvestlus (Loksa Gümnaasiumi õpilastega toimuvad need jaanuaris-veebruaris; teistest koolidest tulijatega augustis enne uue õppeaasta algust).
Loksa gümnaasiumis arendatakse ühte õppesuunda: humanitaar-loodusainete suund.
 
Valikained:
saksa keel (4 kursust)
inglise keel (3 valikkursust lisaks kohustuslikele kursustele)
prantsuse keel (2 kursust)
kirjandus (3 valikkursust lisaks kohustuslikele kursustele)
rakendusbioloogia (1 kursus)
praktiline loodusõpetus (1 kursus)
inimene ja õigus, (1 kursus)
majandusõpe (2 kursust)
psühholoogia (1 kursus)
joonestamine (1 kursus)
informaatika (1 kursus)
riigikaitse (2 kursust).
 
Mõnede valikkursuste õppimine toimub klasside-vahelistes rühmades.
Loksa Gümnaasium toetab laia matemaatikakursuse õppimist.