Gümnaasiumi koolieksamite ja põhikooli eksamite ajad 2020/2021. õppeaastal

 
 
 
Gümnaasiumi riigieksamid
 
Eesti keele (kirjalik eksam) – 19. aprill 2021 kell 10.00
Eesti keel teise keelena (kirjalik eksam) – 21. aprill 2021 kell 10.00
Eesti keel teise keelena (suuline eksam) – 21.-23. aprill 2021 kell 10.00
Matemaatika (kirjalik eksam) - 21. mai 2021 kell 10.00
Inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik eksam) – 7. mai 2021 kell 10.00
Inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline eksam) –  10. mai 2021 kell 9.00
 
 
Gümnaasiumi koolieksamid
 
Gümnaasiumi koolieksamid ühiskonnaõpetus, bioloogia, geograafia, vene keel emakeelena - 14. juuni 2021 kell 9.00.
Vene keele kui emakeele eksam ruumis B201.
Bioloogia ja geograafia eksam ruumis A204.
Ühiskonnaõpetuse eksam ruumis A202.
 
 
 
Põhikooli eksamid
 
Eesti keel teise keelena - 25. mai 2021 kell 10.00, ruum B303 (kirjalik); 26. mai 2021 kell 9.00, ruum B303 (suuline)
Eesti keel - 28. mai 2021 kell 10.00, ruum A101
Matemaatika - 3. juuni 2021 kell 10.00, peamaja saal
Valikaine eksam - 9. juuni 2021 kell 10.00. Bioloogia, geograafia ja keemia eksam ruumis A204. Inglise keele eksam (kirjalik ja suuline) ruumis B203. Vene keele kui võõrkeele eksam ruumis A205. Vene keele kui emakeele eksam ruumis B201.
 
 

Loksa Gümnaasiumi koolieksami korraldamise kord.

1. Üldsätted
„Loksa Gümnaasiumi koolieksami korraldamise korra" aluseks on „Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse" § 31 lõige 6 p1 ja haridus- ja  teadusministri määrus nr 59 "Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise, koostamise, läbiviimise ja hindamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpu-eksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord"  (§ 23 1; §24 (3) §25 (13, §26 (1), §27 (3).
 
2. Koolieksami eesmärgid
1.Teha otsus kooli lõpetamise kohta.
2.Hinnata koolieksami ainega seotud riiklikus õppekavas sätestatud  üld- ja valdkonnapädevuste kujunemist.
3.Saada tagasisidet õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest.
4.Suunata eksami sisu ja vormi kaudu õppeprotsessi
 
3. Koolieksami sihtrühm
Koolieksami sooritavad gümnaasiumi riikliku õppekava järgi õppivad gümnaasiumilõpetajad, kes on läbinud riikliku õppekava ja õppesuuna kohustuslikud ning valikkursused ning kellele  väljapandud hinded ja hinnangud vastavad gümnaasiumi lõpetamiseks vajalikele tingimustele. 
 
4. Koolieksami vorm
Koolieksam võib olla:
1.kirjalik,
2.suuline,
3.kirjalik ja suuline
 
Koolieksam koostatakse ühes ainevaldkonnas
 
Koolieksami kestvuse ja mahu punktides määratleb eksamit koostav komisjon eksami eristuskirjas. Komisjon otsustab ka selle, kas eksam toimub ühes või mitmes osas.