Gümnaasiumi koolieksamite ja põhikooli eksamite ajad 2022/2023. õppeaastal

 
Gümnaasiumi riigieksamid
 
Eesti keele (kirjalik eksam) – 24.04.2023
Eesti keel teise keelena (kirjalik eksam) – 25.04.2023
Eesti keel teise keelena (suuline eksam) – 25.04.2023
Matemaatika (kirjalik eksam) - 17.05.2023
Inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik eksam) – 2.05.2023
Inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline eksam) –  3.05.2023
 
 
Gümnaasiumi koolieksamid
 
Geograafia, ühiskonnaõpetus - 8.06.2023 
Vene keel emakeelena, bioloogia - 8.06.2023 
 
 
Põhikooli eksamid
 
Eesti keel teise keelena - 26.05.2023 (kirjalik); 29.05.2023 (suuline).
Eesti keel - 2.06.2023
Matemaatika -  7.06.2023
Bioloogia - 12.06.2023
Inglise keel - 12.06.2023
Vene keel võõrkeelena - 12.06.2023
Vene keel emakeelena - 12.06.2023
 

 

Loksa Gümnaasiumi koolieksami korraldamise kord.

1. Üldsätted
„Loksa Gümnaasiumi koolieksami korraldamise korra" aluseks on „Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse" § 31 lõige 6 p1 ja haridus- ja  teadusministri määrus nr 59 "Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise, koostamise, läbiviimise ja hindamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpu-eksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord"  (§ 23 1; §24 (3) §25 (13, §26 (1), §27 (3).
 
2. Koolieksami eesmärgid
1.Teha otsus kooli lõpetamise kohta.
2.Hinnata koolieksami ainega seotud riiklikus õppekavas sätestatud  üld- ja valdkonnapädevuste kujunemist.
3.Saada tagasisidet õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest.
4.Suunata eksami sisu ja vormi kaudu õppeprotsessi
 
3. Koolieksami sihtrühm
Koolieksami sooritavad gümnaasiumi riikliku õppekava järgi õppivad gümnaasiumilõpetajad, kes on läbinud riikliku õppekava ja õppesuuna kohustuslikud ning valikkursused ning kellele  väljapandud hinded ja hinnangud vastavad gümnaasiumi lõpetamiseks vajalikele tingimustele. 
 
4. Koolieksami vorm
Koolieksam võib olla:
1.kirjalik,
2.suuline,
3.kirjalik ja suuline
 
Koolieksam koostatakse ühes ainevaldkonnas
 
Koolieksami kestvuse ja mahu punktides määratleb eksamit koostav komisjon eksami eristuskirjas. Komisjon otsustab ka selle, kas eksam toimub ühes või mitmes osas.