Gümnaasiumi koolieksamite ja põhikooli eksamite ajad 2023/2024. õppeaastal

 
Gümnaasiumi riigieksamid
 
Eesti keele (kirjalik eksam) – 22. aprill 2024
Eesti keel teise keelena (kirjalik eksam) – 23. aprill 2024
Eesti keel teise keelena (suuline eksam) – 24. aprill 2024
Matemaatika (kirjalik eksam) - 23. mai 2024
Inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik eksam) – 2. mai 2024
Inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline eksam) –  3. mai 2024
 
 
Gümnaasiumi koolieksamid
 
  
 
 
Põhikooli eksamid
 
Eesti keel - 31. mai 2024
Eesti keel teise keelena - 20. mai 2024 (kirjalik);  21. mai 2024 (suuline).
Matemaatika - 6. juuni 2024
Valikeksam - 12. juuni 2024
 
 

 

Loksa Gümnaasiumi koolieksami korraldamise kord.

1. Üldsätted
„Loksa Gümnaasiumi koolieksami korraldamise korra" aluseks on „Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse" § 31 lõige 6 p1 ja haridus- ja  teadusministri määrus nr 59 "Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise, koostamise, läbiviimise ja hindamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpu-eksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord"  (§ 23 1; §24 (3) §25 (13, §26 (1), §27 (3).
 
2. Koolieksami eesmärgid
1.Teha otsus kooli lõpetamise kohta.
2.Hinnata koolieksami ainega seotud riiklikus õppekavas sätestatud  üld- ja valdkonnapädevuste kujunemist.
3.Saada tagasisidet õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest.
4.Suunata eksami sisu ja vormi kaudu õppeprotsessi
 
3. Koolieksami sihtrühm
Koolieksami sooritavad gümnaasiumi riikliku õppekava järgi õppivad gümnaasiumilõpetajad, kes on läbinud riikliku õppekava ja õppesuuna kohustuslikud ning valikkursused ning kellele  väljapandud hinded ja hinnangud vastavad gümnaasiumi lõpetamiseks vajalikele tingimustele. 
 
4. Koolieksami vorm
Koolieksam võib olla:
1.kirjalik,
2.suuline,
3.kirjalik ja suuline
 
Koolieksam koostatakse ühes ainevaldkonnas
 
Koolieksami kestvuse ja mahu punktides määratleb eksamit koostav komisjon eksami eristuskirjas. Komisjon otsustab ka selle, kas eksam toimub ühes või mitmes osas.