Loksa Gümnaasiumi hoolekogu koosseis

Vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad:
 
Kaili Peetermann (hoolekogu esimees)
Tatjana Gorshanova (hoolekogu aseesimees)
Jelena Perman
Mattias Kaljumäe
Tiina Trolla
Larissa Nefjodova
 
Õppenõukogu esindajad:
 
Urve Veersoo (hoolekogu sekretär)
Anna Stuzhina
 
Õpilaste esinadaja:
 
Rosiine Kask
 
Kooli pidaja esindaja:
 
Helle Lootsmann

 

 

Hoolekogu koosolekud >>

Videoloengud lapsevanematele>>

Loksa Gümnaasiumi hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu töökord.
 
I ÜLDSÄTTED
§ 1. Määruse reguleerimisala
Määrusega kehtestatakse Loksa Gümnaasiumi (edaspidi kool) hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu töökord.
 
§ 2. Kooli hoolekogu mõiste
(1) Kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.
(2) Kooli hoolekogu juhindub oma tegevuses põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, kooli põhimäärusest, käesolevast korrast ning teistest õigusaktidest.
 
II HOOLEKOGU MOODUSTAMINE
§ 3. Hoolekogu liikmed
(1) Kooli hoolekogu on 11-liikmeline, kuhu kuuluvad:
1) 1 kooli pidaja esindaja;
2) 2 õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab põhikooli ja teine gümnaasiumi õpetajaid;
3) 2 õpilaste esindajat;
4) 6 vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajat.
(2) Hoolekogu koosseisu kuuluvate vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda koolitöötajate hulka.