Loksa Gümnaasium
on ühes vahetuses töötav eesti ja vene õppekeelega Loksa linna hallatav munitsipaalkool. Gümnaasium asub Harju maakonna idaosas. Kooli koosseisus tegutsevad nii põhikool kui gümnaasium. Kool lähtub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, haridusministri määrustest, Loksa Gümnaasiumi põhimäärusest ja Loksa Linnavolikogu ja –valitsuse poolt vastu võetud õigusaktidest.
Loksa Gümnaasium lähtub oma tegevuse korraldamisel riiklikes õppekavades (põhikooli riiklik õppekava ja gümnaasiumi riiklik õppekava) väljendatud ühiskonna ootustest, õpilaste vajadustest ja huvidest, arvestades võimaluse korral õpilaste ja vanemate ettepanekuid ja piirkonna eripära.
Nõustamiskomisjoni soovitusel ja õppenõukogu otsusel võivad Loksa Gümnaasiumi koolikohustuslikud isikud (kelle puhul see on tingitud nende hariduslikust erivajadusest või muust põhjusest, mis raskendab hariduse omandamist statsionaarses õppes õppides), põhiharidust omandada ka mittestatsionaarses õppes.
Kooli juures tegutsevad huvialaringid. Kooli tegevust iseloomustavad pikaajalised traditsioonid. Kooli õpilaste väike arv on kooli toimimiseks igati optimaalne ja tagab efektiivse tegevuse. Kooli positiivseks eripäraks on algastme õpilaste oma õppehoone koduklassidega, mis lapse arengu seisukohalt on oluline. Põhikooli- ja gümnaasiumi osa töötavad kabinetsüsteemis.
Koolil on oma laul, lipp ja logo.
 
Missioon
Tagada kvaliteetne haridus igale õpilasele vastavalt individuaalsetele iseärasustele ja võimetele ning tema ettevalmistamine aktiivseks, iseseisvaks ja edukaks eluks kaasaegses ühiskonnas.
 
Visioon
Loksa Gümnaasium on isiksuse eripära ja vajadusi igakülgselt arvestav turvaline ja kaasaegne õppeasutus, mis väärtustab nii õpilase, õpetaja kui organisatsiooni arengut, traditsioone, koostööd ja innovatsiooni.
 
Moto
 
Selleks, et jääda paigale,
on vaja joosta kõigest väest.
Selleks, et liikuda edasi,
on vaja joosta kaks korda kiiremini.
 
( L. Carroll )