Vastuvõtt 1. klassi 2023/2024. õppeaastaks
 
Palume kooli  vastuvõtmise taotlus ja nõusolek isikuandmete töötlemiseks  esitada digiallkirjastatult elektrooniliselt  e-posti aadressile kool@loksa.edu.ee  ajavahemikul 13.03 - 14.04.2023.
 
Dokumentide  vormid  on kättesaadavad  kooli kodulehel.
Info muude vajalike dokumentide kohta leitav siit>>
 
Koolikohustuslik on laps, kes jooksva aasta 1. oktoobriks saab seitsmeaastaseks.
 
Taotluse esitanud lapsevanematele ja kooliteed alustavatele lastele korraldatakse vestlused perioodil 24. aprill kuni 05. mai 2023. 
Taotluse esitanud lapsevanemaga võetakse vestluse osas ühendust ja lepitakse kokku vestluse toimumise aeg.
 
Muud kooli astumiseks vajalikud dokumendid  esitatakse pärast vestluse toimumist elektrooniliselt meiliaadressile kool@loksa.edu.ee või paberkandjal kooli kantseleisse. 
 
Juhul kui elektroonilise taotluse edastamine ei õnnestu, palume teavitada lapse 1. klassi õppima asumise soovist hiljemalt  10. aprilliks 2023  tel 53423844 või e-posti aadressil kool@loksa.edu.ee
Küsimuste korral pöörduge tel 53423844 või e-posti aadressil kool@loksa.edu.ee
 
 
 
Vastuvõtt 10. klassi 2023/2024. õppeaastaks
 
10. klassi kandideerimiseks esitab lapsevanem või õpilase seaduslik esindaja digitaalselt allkirjastatud taotluse kooli meiliaadressile kool@loksa.edu.ee hiljemalt 31. maiks 2023.
 
Iga õpilasega toimub õpitulemus- ja motivatsioonivestlus (Loksa Gümnaasiumi õpilastega vestlused  toimunud; teistest koolidest tulijatega võetakse vestluse osas ühendust ja lepitakse kokku vestluse toimumise aegpärast taotluse esitamist).
 
10. klassi õppima asumiseks vajalikud dokumendid esitatakse pärast vastuvõtu otsuse tegemist elektrooniliselt meiliaadressile kool@loksa.edu.ee või paberkandjal kooli kantseleisse.
 
Vastuvõtuks valjalike dokumentide loetelu leiad siit>>
 
Loksa Gümnaasiumis põhikooli lõpetanud õpilased ei pea gümnaasiumisse sisseastumisel esitama põhikooli lõputunnistuse koopiat ja nõusolekut isikuandmete töötlemiseks. Need dokumendid on koolis juba olemas.
 
Täpsemat  infot vastuvõtu kohta saab tel 6221421.
 
 
 
 
 
 
Teadmiseks Loksa Gümnaasiumisse astujale
 
Loksa Gümnaasiumisse võetakse õpilasi vastu põhikooli lõputunnistuse alusel, millel peavad kõik hinded olema vähemalt "rahuldavad".
Iga õpilasega toimub õpitulemusvestlus (Loksa Gümnaasiumi õpilastega toimuvad need jaanuaris-veebruaris; teistest koolidest tulijatega võetakse vestluse osas ühendust ja lepitakse kokku vestluse toimumise aegpärast taotluse esitamist).
Loksa gümnaasiumis arendatakse ühte õppesuunda: humanitaar-loodusainete suund.
 
Valikained:
saksa keel (4 kursust)
inglise keel (3 valikkursust lisaks kohustuslikele kursustele)
prantsuse keel (2 kursust)
kirjandus (3 valikkursust lisaks kohustuslikele kursustele)
rakendusbioloogia (1 kursus)
praktiline loodusõpetus (1 kursus)
inimene ja õigus, (1 kursus)
majandusõpe (2 kursust)
psühholoogia (1 kursus)
joonestamine (1 kursus)
informaatika (1 kursus)
riigikaitse (2 kursust).
 
Mõnede valikkursuste õppimine toimub klasside-vahelistes rühmades.
Loksa Gümnaasium toetab laia matemaatikakursuse õppimist.