LOKSA GÜMNAASIUMI  KODUKORD

§ 1. Üldsätted

(1) Loksa Gümnaasiumi kodukord (edaspidi kodukord) ning muudatused selles esitatakse  arvamuse avaldamiseks kooli õppenõukogule, hoolekogule ja õpilasesindusele ning kinnitatakse direktori käskkirjaga.

(2) Kodukord on kohustuslik järgimiseks Loksa Gümnaasiumi kõikidele õpilastele ja töötajatele.

(3) Loksa Gümnaasiumi (edaspidi kool) avalikustab kodukorra kooli raamatukogus, kantseleis, kooli kodulehel ja kooli infostendil.

(4) Kooli kodukorda tutvustab õpilastele ja nende seaduslikele esindajatele klassijuhataja.

(5) Loksa  Gümnaasiumi põhikooli õpilane kasutab õpilaspäevikuna kooli logoga õpilaspäevikut.

(6) Õpilaste käitumise hindamise aluseks on kooli kodukorra täitmine ning üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormide täitmine koolis.

 

§ 2. Üldine töökorraldus

(1)   Koolimaja avatakse tööpäevadel kell 7.00, suletakse 18.00.

(2)   Õpilased  ja koolitöötajad jätavad üleriided ja välisjalatsid garderoobi.

(3)   Garderoob avatakse hommikul kell 7.15 ja suletakse 16.00. Riietehoidja väljastab õpilasele riietehoiu numbri, mis jääb õpilase käsutusse koolipäeva lõpuni. Riietehoiu numbri kaotamise korral õpilane hüvitab koolile tekitatud kahju riietehoiu numbri maksumuse väärtuses.

(4)   Garderoobi ei jäeta mobiiltelefone, raha, võtmeid jm väärtuslikku. Kooli- ja tööpäevaks vajalik võetakse kaasa. Õpilaste ja töötajate kadunud asjade eest kool materiaalselt ei vastuta. Isiklike asjade säilimise eest vastutab õpilane ja koolitöötaja ise.

(5)   Õpilasi ja kooli töötajaid toitlustatakse sööklas. Söögivahetunni pikkuseks on 20 minutit. I söögivahetunnil toitlustatakse 1.-4. klassi õpilasi, II söögivahetunnil toitlustatakse 5.-8. klassi õpilasi ja III söögivahetunnil 9.-12. klassi õpilasi.

Loe edasi >>