LOKSA GÜMNAASIUMI  KODUKORD

§ 1. Üldsätted
(1) Loksa Gümnaasiumi kodukord (edaspidi kodukord) ning muudatused selles esitatakse  arvamuse avaldamiseks kooli õppenõukogule, hoolekogule ja õpilasesindusele ning kinnitatakse direktori käskkirjaga.
(2) Kodukord on kohustuslik järgimiseks Loksa Gümnaasiumi kõikidele õpilastele ja töötajatele.
(3) Loksa Gümnaasiumi (edaspidi kool) avalikustab kodukorra kooli kantseleis ja kooli kodulehel.
(4)  Kooli kodukorda tutvustab õpilastele ja nende seaduslikele esindajatele klassijuhataja.
(5) Loksa  Gümnaasiumi põhikooli õpilane (1.-3. klass) kasutab õpilaspäevikuna kooli logoga õpilaspäevikut.
(6) Õpilaste käitumise hindamise aluseks on kooli kodukorra täitmine ning üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormide täitmine koolis.
 
§ 2. Üldine töökorraldus
(1) Koolimaja uksed avatakse tööpäevadel kell 7.00, suletakse 18.00, algklasside maja suletakse 15.00.
(2) Garderoob avatakse hommikul kell 7.15 ja suletakse 16.00. 
(3) Garderoobi ei jäeta mobiiltelefone, raha, võtmeid jm väärtuslikku. Kooli- ja tööpäevaks vajalik võetakse kaasa. Õpilaste ja töötajate kadunud asjade eest kool materiaalselt ei vastuta. Isiklike asjade säilimise eest vastutab õpilane ja koolitöötaja ise.
(4) Õpilasi ja kooli töötajaid toitlustatakse koolisööklas. Söögivahetunnid on kindlaks määratud kooli päevakavas.
1. sööklas einestatakse klassile ettenähtud ajal;
2. kasutatud nõud viib laualt igaüks ise ära;
3. toitu ei viida sööklast välja;
4. söömisel jälgitakse üldkehtivaid lauakombeid, ei lärmata ega segata teisi sööjaid;
5. kokkulepitud käitumistavadest kinnipidamist jälgib korrapidajaõpetaja;
6. õpilaslõuna on tasuta, oote (1.-6. klassi õpilastele) eest tasub lapsevanem.
 
(5) Kooli õpilased ja töötajad
1. kannavad kooli ruumides korrektset, tervislikku, õppe- ja töökohale sobivat riietust;
2. kannavad spordirõivaid kehalise kasvatuse tundides ja spordiüritustel;
3. kannavad pidulike sündmuste puhul (aktused, aastapäevad) pidulikku riietust;
4. osalevad kooli pidulikel sündmustel ja tähtpäevadel (kooliaasta avaaktusel, kooli aastapäeva aktusel, kooliaasta lõpuaktusel jms);
5. ei kasuta õppetöö ja ürituste ajal lubamatult mobiiltelefoni ja olmeelektroonikat.
 
(6) Tunniväline tegevus
1. kooliruumide kasutamine erinevate ürituste korraldamiseks lõpeb üldjuhul 22.00;
2. kõigi ürituste toimumise aeg ja koht lepitakse kokku vähemalt üks nädal enne  kooli juhtkonnaga (vastavalt tööjaotusele). Määratakse korraldajad, vastutajad, valve ja koristajad;
3. õpperuumide kasutamisel tuleb kokku leppida vastava ruumi eest vastutava õpetajaga.
 
(7) Õpilane kasutab otstarbekohaselt kooli ruume, kooli vara ja tema käsutusse antud õppevara. Nende tahtlikul rikkumisel heastab õpilane teo või hüvitab tekitatud kahju. Suvevaheajale minnes või koolist lahkudes on õpilane kohustatud tagastama õpilase kasutusse antud õppevahendid ja õpikud.
(8) Õpilaste ja kooli töötajate vastastikune suhtlemine on lugupidav ja viisakas.
Viisakas õpilane:
1. tervitab koolis kõiki täiskasvanuid;
2. tervitab püsti seistes ega hoia käsi taskuis;
3. ei sega vestlejate jutu vahele, vaid ootab, kuni nad lõpetavad.
 
(9) Probleemide esmane lahendaja on klassijuhataja.
 
(10) Õpilastele ja kooli töötajatele avaldatakse tunnustust ning laitust  vastavalt Eesti Vabariigi    õigusaktidele ning koolis kehtestatud kordadele.
 

Loe edasi >>