Loksa Gümnaasiumi õppekava
 
1. Üldsätted
1. Loksa Gümnaasiumi õppekava on Loksa Gümnaasiumi õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument, mis põhineb riiklikul õppekaval ja kooli arengukaval.
2. Loksa Gümnaasiumi õppekava määrab kindlaks kooli õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid ja põhimõtted, omandatavad pädevused, õppekorralduse alused, kohustuslikud ja valikained, tunni-jaotusplaani, õppe- ja kasvatustööd toetavad tunnivälised tegevused.
3. Loksa Gümnaasiumi  õppekava terviktekst sisaldab lisaks kooli õppekava üldosale ka ainekavasid. Ainekavad on koondatud ainevaldkonniti ja esitatud klassiti põhikooli ja kursuseti gümnaasiumiosas.
4. Loksa Gümnaasiumi õppekava terviktekst on kättesaadav köidetuna kooli raamatukogus ja üles seatud kooli veebilehel.
 
2. Loksa Gümnaasiumi õppekava lähtealus
Loksa Gümnaasiumi õppekava
1) lähtub põhikooli ja gümnaasiumi riiklikust õppekavast;
2) põhineb kooli väljakujunenud ja traditsioonilisel asendil Loksa linna ning Kuusalu valla haridus-ja kultuurimaastikul;
3) arvestab kooli vaimseid ja materiaalseid ressursse;
4) on suunatud andma õpilastele konkurentsivõimelise alus-, põhi- ja gümnaasiumihariduse;
5) peab tähtsaks õpilaste motiveeritust õpitava väärtustamise teel;
6) peab oluliseks luua koolis õpilaste mitmekülgset ja võimetekohast arengut soodustav õpikeskkond, kaasates õpilase arengut puudutavate küsimuste arutellu nii õpilase kui lapsevanema;
7) peab esmatähtsaks õpilase kujunemist isiksuseks, kes tuleb toime edasiste õpingute ja oma eluga;
8) on avatud pidevaks enesetäiendamiseks ning korrigeerimiseks vastavalt ühiskonnas ja hariduselus toimuvatele muutustele.
Loksa Gümnaasiumi õppekava ülesanne on toetada kõigi õpilaste integreerumist Eesti ühiskonnas, arvestades nende erivajadusi, päritolumaa kultuuritraditsioone ning õpilaste rahvuslikku identiteeti.
Kooli ainekavades ja õpetaja töökavas konkretiseeritakse õppeainete sisu ja õpitulemusi vastavalt kooli valikutele ja võimalustele. Õpilase arengust lähtuvalt koostatakse vajadusel individuaalne õppekava.